مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- گروه های تحقیقاتی
گروه های تحقیقاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
گروه های تحقیقاتی فعال در مرکز به طور خلاصه به شرح زیر معرفی شده اند :
 الف- گروه مطالعات استراتژیک ICT
وظیفه: هدایت تحقیقات و به کاربردن مطالعات آینده، برای کمک به سیاستگذاران جهت سازماندهی و نظارت بر طرح توسعه ICT و همچنین انجام مطالعات تطبیقی در زمینه ICT.
ب- گروه مطالعات بین المللی ICT
وظیفه: هدایت تحقیقات برای تولید مطالب فنی در سطح بین المللی، جهت توصیف فعالیت ها و دستاوردهای ملی در زمینه ICT و داشتن همکاری در تصمیم گیری های فنی بین المللی در حوزه ICT با توجه به منافع ملی.
ج- گروه استانداردهای ICT
وظیفه: هدایت تحقیقات و انجام مطالعات در ارتباط با استانداردهای ملی و بین المللی ICT ، و انجام پروژه های آزمایشگاهی و کاربردی در طراحی و تولید اجزای سخت افزاری و سیستم ها و همچنین توسعه نرم افزار مرتبط در حوزه ICT .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14031.33725.fa.html
برگشت به اصل مطلب