مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
کمیته ملی ایران برای جلسات ماهانه کارگروه WSIS

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
کمیته ملی ایران برای جلسات ماهانه کارگروه WSIS
اتاق کنفرانس ITO ، سازمان فناوری اطلاعات ( ITO ) ، تهران؛ نشست ماهانه
برای هماهنگ کردن فعالیت های WSIS در ایران و داشتن نقش موثر در روند رو به جلوی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال ۱۳۹۴، کمیته ملی WSIS توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ( ITO ) در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. استقرار کمیته نتیجه اجرای یک پروژه تحقیقاتی تحت عنوان " مطالعه تحقیقی و تهیه اسناد بین المللی استراتژیک برای جامعه اطلاعاتی " بود که توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شده بود اعضای این کمیته نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی ،بخش خصوصی و کارشناسان WSIS بودند.
دو کارگروه اصلی در کمیته ملی ایران برای WSIS ایجاد شد: کارگروه برنامه ریزی استراتژیک و کارگروه متناسب سازی اهداف و خطوط عمل. این کمیته تعدادی کارگروه فرعی در سازمان ها دارد که در پیگیری خطوط عمل WSIS مرتبط فعال هستند.
جلسات ماهانه این کمیته توسط ICT - SIS به عنوان رئیس برنامه و دبیرخانه دفتر کمیته ملی ایران برای WSIS برگزار شده است و یک سری از ارائه ها توسط محققان ICT - SIS در جلسات انجام شد. آخرین جلسه در آذرماه ۱۳۹۲ برگزار شد که نمایندگان سازمان های دولتی فعالیت های اخیر خود در زمینه WSIS را گزارش کردند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.70588.fa.html
برگشت به اصل مطلب