مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
کارگاه آموزشی کشور ایران در WSIS

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کارگاه آموزشی کشور ایران در WSIS
دفتر مرکزیITU ، ژنو ، بخشی از انجمن ۱۳۹۲ WSIS ؛ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
این کارگاه آموزشی که توسط ITU در انجمن WSIS ۱۳۹۲ برنامه ریزی شده، توسط مدیر ICT - SIS دانشگاه علم و صنعت اداره شد. شرکت کنندگان، گزارش برخی از فعالیت ها و دستاوردهای اساسی در خطوط عمل WSIS به همراه چالش های آن را ارائه نمودند. این کارگاه تلاش می کند به ارائه یک نمای کلی از وضعیت ICT ، ساخته شده توسط بخش خصوصی و دولتی در سال گذشته دست یابد؛ و پیشرفت ایران به سوی اهداف WSIS را نشان دهد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.70589.fa.html
برگشت به اصل مطلب