مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
کارگاه آموزشی ایران در موضوع WSIS

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 کارگاه آموزشی ایران در موضوع WSIS
 ILO ، ژنو، به عنوان بخشی از انجمن WSIS خرداد ۱۳۹۱
این کارگاه آموزشی توسط ITU در انجمن WSIS ۱۳۹۱ برنامه ریزی و توسط مدیر ICT – SIS دانشگاه علم و صنعت ایران هدایت شد. شرکت کنندگان که از بخش های دولتی و خصوصی ایران دعوت شده بودند، گزارشی از برخی پروژه های عظیم در ایران که در آن از اهداف WSIS و خطوط عمل حمایت شده است، ارائه دادند. این کارگاها یک نمای کلی از وضعیت ایران در جامعه اطلاعاتی ترسیم کردند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.70593.fa.html
برگشت به اصل مطلب