مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
خانه : بعد از اجرای موفقیت آمیز سه پروژه تحقیقاتی اصلی در زمینه جامعه اطلاعاتی از سال 1390 تا 1392، که باعث ایجاد حرکت رو به جلوی جدیدی در جهت تحقق جامعه اطلاعاتی در ایران و ارائه نتایج ارزشمند در راستای اهداف WSIS و خطوط عمل شد، دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در سال 1392 به نام «مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل فناوری اطلاعات و ارتباطات» (به اختصار ICT-SIS) نمود. هدف اصلی این مرکز ارائه خدمات پژوهشی به عنوان مرکز برتر در فعالیت های بین المللی ICT و برنامه ریزی استراتژیک در ایران به منظور حمایت از تعهد بین المللی اصلی به نام WSIS است. طبق برنامه ریزی های انجام شده این مرکز با موسسه آموزشی ITU همکاری خواهد داشت.
چشم انداز : شناخته شدن به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مرجع بین المللی و ملی برجسته و مرکز آموزشی در حوزه ICT و نظارت بر روند فناوری ICT در ایران، منطقه و جهان.
شبکه علم الکترونیکی : شبکه علم الکترونیکی
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید